::  به نام خدا  ::              به پایگاه اینترنتی آموزشگاه زبان های خارجی مهر ایران ( واحد مرکزی کرمان )    خوش آمدید. 
 
ما اولین نیستیم ولی برآنیم که بهترین باشیم  
ورود ثبت

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

ایجاد حساب کاربری

کادرهایی که ستاره دارد (*) باید تکمیل شوند.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *

لغات پر کاربرد انگلیسی
معنی لغت ردیف معنی لغت ردیف
منظم كردن Organize 52 پذيرفتن Accept 1
بستن ‍Close/Shut 53 اجازه دادن Allow 2
پرداختن Pay 54 پرسيدن Ask 3
بازي كردن Play 55 باور كردن Believe 4
قرار دادن Put 56 قرض گرفتن Borrow 5
باريدن Rain 57 شكستن Break 6
خواندن Read 58 آوردن Bring 7
پاسخ دادن Reply 59 خريدن Buy 8
دويدن Run 60 توانستن Can/ Be able 9
گفتن Say 61 منتفي كردن Cancel 10
ديدن See 62 تغيير دادن Change 11
فروختن Sell 63 تميز كردن Clean 12
فرستادن Send 64 شانه كردن Comb 13
امضا كردن Sign 65 شكايت كردن Complain 14
آواز خواندن Sing 66 سرفه كردن Cough 15
نشستن Sit 67 شمردن Count 16
خوابيدن Sleep 68 بريدن Cut 17
سيگار كشيدن Smoke 69 رقصيدن Dance 18
صحبت كردن Speak 70 نقاشی كشيدن Draw 19
هجي كردن Spell 71 رانندگي كردن Drive 20
پرداختن Spend 72 نوشيدن Drink 21
ايستادن Stand 73 خوردن Eat 22
شروع كردن Start/Begin 74 توضيح دادن Explain 23
درس خواندن Study 75 افتادن Fall 24
موفق شدن Succeed 76 پيدا كردن Find 25
شنا كردن Swim 77 پر كردن Fill 26
گرفتن Take 78 تمام كردن Finish 27
صحبت كردن Talk 79 جا دادن Fit 28
ياد دادن Teach 80 درست كردن Fix 29
گفتن Tell 81 پرواز كردن Fly 30
فكر كردن Think 82 فراموش كردن Forget 31
ترجمه كردن Translate 83 دادن Give 32
سفر كردن Travel 84 رفتن Go 33
سعیكردن Try 85 داشتن- خوردن Have 34
خاموش كردن Turn off 86 شنيدن Hear 35
روشن كردن Turn on 87 زخمي شدن Hurt 36
تايپ كردن Type 88 دانستن- شناختن Know 37
فهميدن Understand 89 يادگرفتن Learn 38
استفاده كردن Use 90 ترك كردن Leave 39
صبر كردن Wait 91 گوش كردن Listen 40
بيدار شدن Wake up 92 زندگي كردن Live 41
خواستن Want 93 ديدن Look 42
تماشا كردن Watch 94 گم كردن Lose 43
كاركردن Work 95 انجام دادن Make/Do 44
نگران شدن Worry 96 احتياج داشتن Need 45

نوشتن

Write 97 بازكردن Open 46
شستن Wash 98 هدر رفتن Waste 47
راه رفتن Walk 99 تعجب كردن Wonder 48
خوش امد گفتن Welcome 100 عبادت كردن Worship 49
برنده شدن Win 50
پوشيدن Wear 51